Metodika pre destinačný manažment geoparku

Posledná aktualizácia: 26. februára 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Sekcia cestovného ruchu pripravila zaujímavý materiál pre geoparky - Metodiku destinačného manažmentu geoparku (metodika).

Metodika vymedzuje základné postupy destinačného manažmentu geoparkov vo všeobecnosti. Je koncipovaná ako odporučenie pre riadenie geoparkov, pričom konkrétny spôsob realizácie sa prispôsobuje aktuálnym potrebám geoparkov a ich návštevníkov podľa miestnych podmienok.

Táto metodika síce ilustruje konkrétne aspekty destinačného manažmentu na príklade potenciálneho geoparku Zemplín, ale vzhľadom na všeobecnú platnosť v ňom uvedených princípov je využiteľný pre všetky geoparky.