Pripravované geoparky

Posledná aktualizácia: 26. februára 2018

Projektový zámer „Geopark Malé Karpaty“:

Koncepcia Geoparku Malé Karpaty vychádza z tvorby jednotlivých geomontánnych oblastí, ktoré hoci budú vystupovať autonómne, budú tvoriť jednotný celok – geopark. Faktorom, ktorý významným spôsobom napomôže realizácii projektu „Geopark Malé Karpaty“ je existencia veľkého množstva záujmových skupín, organizácií a občianskych združení, ktoré sa aktívne podieľajú na realizácií aktivít v oblasti turizmu a propagácii geovied v záujmovej oblasti. Našou snahou tieto subjekty spojiť do vzájomnej kooperácie s cieľom realizácie spoločného projektu.

Na stiahnutie: Projektový zámer „Geopark Malé Karpaty“

 

Zemplínsky geopark:

Z administratívneho hľadiska patrí územie Zemplína do okresov Trebišov a Michalovce v rámci Košického samosprávneho kraja. Z hľadiska regionalizácie cestovného ruchu v SR spadá územie do subregiónu cestovného ruchu Tokajské vrchy patriaceho do regiónu cestovného ruchu Dolný Zemplín. Na rozdiel od široko poňatého územia s názvom Zemplín, ktoré bolo vytýčené v aktualizovanej Koncepcii geoparkov SR ako územie s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky, je aktuálne územie konkretizované a definované prienikmi hraníc viacerých území, hospodárskych záujmov a miestnych aktivít, vzhľadom na čo najhustejšiu koncentráciu fenoménov hodných turistickej prezentácie. Ako dominantné sa preto navrhuje územie Zemplínskych vrchov spolu s Vinohradníckou oblasťou Tokaj, v prieniku s hranicami zaujímavých geologických fenoménov v blízkom okolí a s oblasťami s inými turistickými a kultúrno-spoločenskými aktivitami (navrhované územie).

S prihliadnutím na možnosť prípadného prepojenia na územie Maďarska je preto navrhované územie vymedzené v juhozápadnej časti okresu Trebišov (v katastrálnych územiach obcí Borša, Brehov, Brezina, Byšta, Cejkov, Čerhov, Černochov, Hraň, Hrčeľ, Kašov, Kazimír, Klin nad Bodrogom, Kysta, Ladmovce, Luhyňa, Malá Bara, Malá Tŕňa, Malý Kamenec, Michaľany, Novosad, Sirník, Slovenské Nové Mesto, Somotor, Streda nad Bodrogom, Veľaty, Veľká Tŕňa, Veľký Kamenec, Viničky, Zemplín a Zemplínske Jastrabie) s rozlohou 332 km2 (mapa nižšie).

Navrhované územie však nie je záväzné ani rozlohou, ani počtom katastrov, ale predstavuje minimálny funkčný základ z hľadiska udržateľnosti manažmentu územia potenciálneho geoparku. Územie je možné rozšíriť alebo zmenšiť o katastre obcí alebo miest na základe existujúcich väzieb spolupráce a preukázania trvalého záujmu dobrovoľne sa podieľať na tvorbe ponuky cestovného ruchu v geoparku.

mapa pripravovaného Zemplínskeho geoparku

Súvisiace dokumenty sú k dispozícii v rámci materiálu rokovnia vlády Slovenskej republiky, na nasledujúcom odkaze:

Správa o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky

 

Sandbersko-pajštúnsky geopark:

Územie Sandbersko-pajštúnskeho geoparku zaberá širšie okolie metropoly Slovenska - Bratislavy, turisticky je veľmi známe a navštevované. Toto územie sa vyznačuje pestrou geologickou stavbou na malom území, ktorej výsledkom sú rozmanité formy reliéfu. Na jeho území sa nachádza Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty a čiastočne CHKO Záhorie a CHKO Dunajské luhy. Rozprestiera sa na území Bratislavského kraja v troch okresoch: Bratislava IV, Malacky a Pezinok. Viac informácií o pripravovanom geoparku sa môžete dozvedieť na:

Sandbersko-pajštúnsky geopark