Geoparky ako generátor návštevnosti najmenej rozvinutých regiónov Slovenska

Dňa 13.6.2017 sa v Banskej Štiavnici na pozvanie Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie geológie a prírodných zdrojov stretli zástupcovia orgánov štátnej správy (Ministertsva životného prostredia, Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Ministerstva kultúry SR, Sekcie kultúrneho dedičstva, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcie cestovného ruchu, Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra) so zástupcami existujúcich združení prevádzkujúcich geoparky zaradené v Sieti geoparkov SR (Banskobystrický geopark, Banskoštiavnický geopark a cezhraničný geopark Novohrad-Nógrád) ako aj  so zástupcami iniciatív novovytváraných geoparkov (Malé Karpaty, Tokaj-Zemplín, Silický, Slanský). Stretnutia sa zúčastnila aj členka expertného tímu Splnomocnenca na podporu najmenej rozvinutých regiónov zodpovedná za cestovný ruch Iveta Niňajová.

Témou historicky prvého medzisektorového pracovného stretnutia bolo hľadanie možností trvaloudržateľného rozvoja geoparkov prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu na daných územiach. Aj pre to boli na stretnutí prítomné oblastné organizácie cestovného ruchu ako oficiálne autority pre rozvoj cestovného ruchu v destináciách, kde sa geoparky nachádzajú. „Tri zastúpené geoparky sa nachádzajú na území najmenej rozvinutých regiónov a vedia byť nástrojom zvyšovania návštevnosti v týchto územiach, pokiaľ sa nájdu systémové nástroje udržania ich prevádzky“, povedala Iveta Niňajová. Edukatívny rozmer geoparkov pre výuku geológie aj biodiverzity v prírode, je v zahraničí štandardným nástrojom budovania vzťahu ku krajine. Na stretnutí odznelo viacero podnetných návrhov efektívneho využitia geoparkov ako generátora návštevnosti. Účastníci sa zhodli na tom, že v prvom kroku by bola prínosom národná propagačná kampaň o tom, čo geoparky sú a k čomu svojou náplňou môžu verejno-prospešne slúžiť.

Zdroj: http://www.nro.vlada.gov.sk/geoparky-ako-generator-navstevnosti-najmenej-rozvinutych-regionov-slovenska/